آخرین خبرها و نکات بسیار مهم در صحبت با مردم. حتما تا آخر ببینید

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

آخرین خبرها و نکات بسیار مهم در صحبت با مردم. حتما تا آخر ببینید
دستورات هوشیاری در تظاهرات و خبرهای مهم و فوری

نظرات