آرمانشهر – امید طوطیان

آرمانشهر – امید طوطیان به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

آرمانشهر – امید طوطیان

lyrics and music : Omid Tootian

( آرمانشهر )

بازکن چشم و ببین، ماحصل خشم و ببین
معجزه دین و ببین، رواج آئین و ببین
گل بی خار و ببین، عاقبت کار و ببین
شوق دیدار و ببین، مردم بیدار و ببین
شور آحاد و ببین، مملکت شاد و ببین
خلق آزاد و ببین، کشور آباد و ببین
نور ایمان و ببین، شکوه ایران و ببین
مهد دلیران و ببین، کنام شیران و ببین

رقص افلاک و ببین، برکت این خاک و ببین
دولت پاک و ببین، ملت چالاک و ببین
باغ الوان و ببین، روضه رضوان و ببین
خلعت خان و ببین، سفره پر نان و ببین

قوم احرار و ببین، سرور و سالار و ببین
خُم خمار و ببین، گلشن و گلزار و ببین
نیت و فال و ببین، کعبه آمال و ببین
حال و احوال و ببین، امت خوشحال و ببین

شیخ هشیار و ببین، خال لب یار و ببین
دل و دلدار و ببین، حجله تبدار و ببین
قصر خورشید و ببین، خانه ناهید و ببین
گل امّید و ببین، لذت جاوید و ببین
فخر سادات و ببین، عدل و مساوات و ببین
خیر و برکات و ببین، فیض سماوات و ببین
فصل پربار و ببین، رونق بازار و ببین
خط پرگار و ببین، مرحمت یار و ببین
مَحرم راز و ببین، ناجی پر ناز و ببین
رقص و آواز و ببین، این همه اعجاز و ببین
مَحرم راز و ببین، ناجی دمساز و ببین
رقص و آواز و ببین، این همه اعجاز و ببین