از هر دری سخنی قسمت صد و سی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

دکتر مینو رسول زادگان که همین چند سال پیش به خاطر خدمات علمی اش نشان لژیون دونور دریافت کرد در انجمن توسعه و تجدد با عنوان وراثت فراتر از ژن سخنرانی کرد

نظرات