با وجود مخالفت‌ها، حسن روحانی نگرانی برای عزاداری در محرم را «شایعه و حرفهای ناروا» دانست!

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

!با وجود مخالفت‌ها، حسن روحانی نگرانی برای عزاداری در محرم را «شایعه و حرفهای ناروا» دانست

نظرات