بخشی از برنامه شطرنج – امین اکبریان: وخامت بحران دولت را مجبور به فروش سرمایه های ملی کرده است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/chess-short-video/5444126.html

نظرات