بعد از بانە سفرە خالی در شوش هم پهن شد!

جستجو

بعد از بانە سفرە خالی در شوش هم پهن شد!

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...مردم شوش بە نشانە حمایت از اعتراض کارگران نیشکر هفت تپە در خیابان سفرە خالی یهن کردند. ایت حرکت نمادین نخستین بار در بانە و در اهتراض بە بستن مرزهای کولە بری پهن شد.

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments