تجمع کارگران شهرداری در اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماهه حقوق

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

تجمع کارگران شهرداری در اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماهه حقوق

نظرات