تظاهرات اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش در روز شانزدهم

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

تظاهرات اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش در روز شانزدهم

نظرات