دارند خاک قبر سلیمانی را به تبرک کیسه میکنند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (3 رای)
Loading...

💢 خریت نه تنها علف خوردن است/ به بیهوده بار کسان بردن است

دارند خاک قبر سلیمانی را به تبرک کیسه میکنند

نظرات