در گرمای ۵۲ درجه شهر شوش، کارگران نیشکر هفت تپه در روز ۴۵ اعتصاب

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

در گرمای ۵۲ درجه شهر شوش، کارگران نیشکر هفت تپه در روز ۴۵ اعتصاب

نظرات