راهپیمایی و اعتصاب در فرانسه؛ کارگران بخش بندری مارسی را مسدود کردند…

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

راهپیمایی و اعتصاب در فرانسه؛ کارگران بخش بندری مارسی را مسدود کردند…

نظرات