زمین‌خواری اینبار در کوه دماوند؛ تلاش برای انحراف افکار عمومی با تکذیب و توضیحات متفرقه

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

زمین‌خواری اینبار در کوه دماوند؛ تلاش برای انحراف افکار عمومی با تکذیب و توضیحات متفرقه

نظرات