زم: نمیشه از گنده ها حرف زد و گرنه ازم شکایت میکنند و ….؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

زم: نمیشه از گنده ها حرف زد و گرنه ازم شکایت میکنند و ….؟

نظرات