شباهت عملیات محرمانه رژیم کمونیستی فیدل کاسترو به جمهوری اسلامی برای رخنه دراپوزیسیون – خسرو فروهر

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

در دو دقیقه – نمونه ای از شباهت عملیات حکومت فیدل کاسترو در کوبا برای رخنه در اپوزیسیون رژیم کمونیستی اش, به شیوه نفوذ جمهوری اسلامی در اپوزیسیون!
برای دیدن کامل برنامه خسرو فروهر, حکم جلب ترامپ و قراداد چین-حقوق بگیران انگلیس در ایران امروز چه کسانیند؟:
https://youtu.be/pDjpzN0_lnU

نظرات