فوری جهانگیری: فروش نفت بسیار سخت شده/ انتقاد نتان یاهو از اروپا در مورد ایران

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

فوری جهانگیری: فروش نفت بسیار سخت شده/ انتقاد نتان یاهو از اروپا در مورد ایران

نظرات