فیلمی از بازداشت و برخورد پلیس با پرستاران در مشهد؛ آنها به سختی و مشکلات کار اعتراض داشتند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

فیلمی از بازداشت و برخورد پلیس با پرستاران در مشهد؛ آنها به سختی و مشکلات کار اعتراض داشتند

نظرات