فیلمی از مراسم حج در سایه کرونا با رعایت فاصله گذاری و نکات ایمنی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

فیلمی از مراسم حج در سایه کرونا با رعایت فاصله گذاری و نکات ایمنی

نظرات