فیلم پوزخند زنگنه وزیر نفت در قبال افزایش قیمت بنزین: «تا وقتیکه مردم تحمل کنند»

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم (1 رای)
Loading...

در این فیلم که مربوط به مصاحبه خبرنگاران با بیژن زنگنه دربهمن‌ماه سال گذشته است به خوبی بی خیالی و بی تفاوتی دولت نسبت به دردها و مشکلات مردم . . . https://irankargar.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b2%d8%ae%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%da%af%d9%86%d9%87-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%81/

نظرات