قتل رومینا و تکاپوی دوباره برای تضمین حقوق زنان!

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

قتل رومینا، دختری نوجوان به‌دست پدرش در شمال ایران، قصه تلخی‌است که هر از چند گاه، تکرار می‌شود. هر بار هم، باعث هیاهو و تکاپو در دولت و مجلس، برای بازنگری در حقوق زنان، دختران و کودکان! هر چند تاکنون بی‌ثمر بوده و فراموش شده‌. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/30642294.html

نظرات