مراجعه ماموران برق برای قطع؛ مغازه دار می خواهد بداند فرق او با مردم غزه چیست

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

مغازه دار می خواهد بداند فرق او با مردم غزه چیست که در این شرایط کرونایی اینگونه با او رفتار می شود.
طبق فرمان دولت مغازه ماهها تعطیل بوده و وی توان پرداخت هزینه برق را ندارد.

نظرات