معترضان در سرپل ذهاب کرمانشاه: مرگ بر گرانی

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-high-price-gas/5169271.html

نظرات