معرفی برنامه| شطرنج – محمود امیری مقدم: سالهاست ایران پس از چین بزرگترین اعدام کننده جهان است

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

معرفی برنامه| شطرنج – محمود امیری مقدم: سالهاست ایران پس از چین بزرگترین اعدام کننده جهان است

نظرات