مقامات به مطالبات و اعتراضات کارگران ایرانی جواب نمی‌دهند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

مقامات به مطالبات و
اعتراضات کارگران
ایرانی جواب نمی‌دهند

نظرات