نبرد با زبانه‌های آتش در آرژانتین

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

آتش هنوز مهار نشده و به نزدیکی شهر روزاریو در شمال غربی پایتخت، بوئنوس آیرس رسیده است.

لب بیشتر : https://per.euronews.com/2020/08/01/argentina-battles-fires-in-parana-delta

#Nocomment

نظرات