نگاهی به بنیاد زیر نظر خامنه‌ای و ثروت مردم که در آنجا هزینه می‌شود

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

نگاهی به بنیاد زیر نظر خامنه‌ای و ثروت مردم که در آنجا هزینه می‌شود

نظرات