نگرانی‌ها در ترکیه برای سانسور بیشتر؛ آیا دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی کاهش میابد؟

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

نگرانی‌ها در ترکیه برای سانسور بیشتر؛ آیا دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی کاهش میابد؟

نظرات