نگرانی گسترده در هند از افزایش مبتلایان و مرگ افراد بر اثر کرونا

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

نگرانی گسترده در هند از افزایش مبتلایان و مرگ افراد بر اثر کرونا

نظرات