هجدهمین روز اعتراضات کارگران هفت تپه: کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

کارگران نیشکر هفته تپه در هجدهمین روز اعتصاب و اعتراضات خود روز پنجشنبه ۱۲ تیرماه مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. این کارگران خواهان رسیدگی به مطالباتشان و بازگرداندن این کارخانه به بخش دولتی هستند.

نظرات