واکسن پاستور در ایران!

جستجو

واکسن پاستور در ایران!

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطخوبمهم
Loading...

گفت‌وگوی مهدی طاهباز از رادیو فردا، یا محمدکاظم عطاری، پزشک، درباره مجوز اضطراری واکسن پاستور در ایران.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31319189.html