واکسیناسیون پوپولیستی

جستجو

واکسیناسیون پوپولیستی

اهمیت:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطخوبمهم
Loading...

گفت‌وگوی مهدی طاهباز از رادیو فردا، با محمدکاظم عطاری، پزشک، درباره کمبود و اتمام واکسن در بسیاری از شهرهای ایران.
Originally published at – https://www.radiofarda.com/a/31293169.html