وقتی نماینده مجلس یه سیم آخر می زند؛ خدا ما را از دست اصلاح طلب ها و اصولگرایان ها نجات بده!

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

وقتی نماینده مجلس یه سیم آخر می زند؛ خدا ما از دست اصلاح طلب ها و اصولگرا ها نجات بده!

نظرات