پنجاهمین روز اعتراضات در هفت تپه؛ کارگران خواستار برآورده شدن مطالبات‌شان‌ هستند

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...

پنجاهمین روز اعتراضات در هفت تپه؛ کارگران خواستار برآورده شدن مطالبات‌شان‌ هستند #اعتراضاتهفتتپه #جمهوریاسلامی #ایران

نظرات