سید دستمال به دست !!!

جستجوی توفیدز

سید دستمال به دست !!!

اهمیت:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
 
آقای خاتمی!! 
اگر تو زندان به خودت، زنت یا دخترت تجاوز می شد، بازم این دستمال ابریشمی رو دستت می گرفتی !!!؟؟؟

استفاده از انرژی مالشی برای رفع سو تفاهم