این مقدار حرامزادگی فقط از یک آخوند بر میاد !

اهمیت موضوع:
بی اهمیتکم اهمیتمتوسطمهمخیلی مهم
Loading...
این مقدار حرامزادگی فقط از یک آخوند بر میاد !
فقط یه آخونده که می تونه تا این حد حرامزاده باشه

نظرات