تیمور لنگ: قسمت اول – چگونه حکومت مغول سقوط کرد

تیمور لنگ: قسمت اول – چگونه حکومت مغول سقوط کرد به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

تیمور لنگ: قسمت اول – چگونه حکومت مغول سقوط کرد

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.youtube.com/channel/UCXpLBBvO1JRm4S1_eBa6Zcw/join

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
لینک کانال کاروان باستانی:
https://www.youtube.com/c/AncientCaravan
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این ویدیو از دیپ پادکست به سراغ داستان زندگی (تیمور لنگ) رفتیم بعضی از منابع تیمور لنگ را شخصیتی بزرگ در تاریخ میدانند و بعضی از منابع تیمور لنگ را شخصیتی خونکار و تیمور هراس انگیز میدانند مانند کتابی که ما انتخاب کردیم که اشاره به تیمور لنگ دارد و نام آن : تیمور لنگ چهره هراس انگیز تاریخ است
اما پیش از پرداختن به داستان زندگی «تیمور لنگ» میبایستی اشاره ای به اوضاع آشفته و دردناک ایران در اواخر و پس دوران مغول بی اندازیم تیمور لنگ و در واقع زندگینامه «تیمور لنگ» با اواخر حکومت مغول ها گره خورده است خود «تیمور لنگ» خودش را از نسل چنگیز خان مغول میدانست اما منابع تاریخی (تیمور لنگ) را یک شخصیت ترک و مغول میدانستند. تیمور لنگ پایه گذار سلسله تیموریان بود و تیمور لنگ در سمرقند متولد شد. تیمور لنگ پیش از تولدش اوضاع عجیبی در ایران حاکم بود. حکومت بزرگ و قدرتمند مغول ها خیلی سریع رو به زوال رفت و همه این اتفاقات پیش از تولد «تیمور لنگ» رخ داد بنابراین برای آگاهی از «زندگینامه تیمور لنگ» و اینکه بدانیم «تیمورد لنگ کیست» و یا «تیمور لنگ چه کرد» میابیستی اشاره‌ای به دوران پایانی حکومت مغول ها بیاندازیم که پیش از تولد تیمور لنگ بود و اوضاع ایران پیش از تولد تیمور لنگ را بررسی کنیم. زیرا تیمور لنگ زمانی به دنیا آمد که حکومت مغول ها به طور کامل فروپاشیده بود
آخرین ایلخان مغول ها در ایران فردی بود به اسم (ابوسعید بهادر خان) ابوسعید پادشاه جوان و بی خردی بود و درست در زمانیکه ابوسعید از دنیا رفت «تیمور لنگ» پا به این جهان گذاشت بنابراین برای دانستن «داستان زندگی تیمور لنگ» راهی وجود ندارد جز دانستن اوضاع ایران در اواخر حکومت مغول ها که در مطالعه زندگینامه تیمور لنگ بسیار به ما کمک میکند. تیمور لنگ پس از مغول ها روی کار آمد. ایران پس از مغول ها اوضاع آشفته‌ای داشت و حکومتهای ملوک الطوایفی داشت بیداد میکرد. تیمور لنگ در چنین روزگاری متولد شد زیرا سمرقند در خراسان بزرگ نیز بخشی از همین داستان آشفته ما را تشکیل میدهد. پس از سقوط حکومت مغول ها آشفتگی بیشتر هم شد. در این ویدیو به این داستان پرداختیم که چگونه حکومت مغول ها سقوط کرد و چه بر سر حکومت مغول ها در ایران آمد که همه گی اتفاقات پیش از قدرت گرفتن تیمور لنگ را توضیح میدهد. خیلی ها دلیل اصلی سقوط حکومت مغول ها را قیام سربداران در شهر سبزوار و خراسان بزرگ میدانند تا حدودی هم درست است اما اتفاقاتی که باعث سقوط حکومت مغول ها بود بیش از این داستانهاست. خود حکومت مغول و بازماندگان خان ها برای تصاحب قدرت به جان یکدیگر افتاده بودند. و همین امر باعث ضعف هسته های اولیه حکومت مغول ها شد اما قیام خراسان بزرگ یا قیام سربداران به رهبری شیخ حسن جوری حسن ختام ماجراجویی و قدرت حکومت مغول ها در ایران بود
تیمور لنگ پس از این آشفتگی ها به دنیا آمد و تصمیم گرفت که نقشی در این اوضاع آشفته داشته باشد. تیمور لنگ را بسیاری از افراد تیمور جهانگشا میدانند چون هم مانند چنگیز خان مغول کشورهای زیادی را فتح کرد
اگر میخواهید بدانید تیمور لنگ از کدام کشور بود؟
تیمور لنگ اهل کدام کشور بود؟ تیمور لنگ متولد کدام کشور بود؟ تیمور لنگ کی؟ رابطه تیمور لنگ و حافظ ؟ تیمور لنگ کی بود؟ و به طور کلی «زندگینامه تیمور لنگ» را بندانید میتوانید این ویدیو از زندگینامه تیمور لنگ را مشاهده کنید که به صورت سریالی به زندگی کامل تیمور لنگ پرداختیم. و این ویدیو قسمت اول از داستان زندگی تیمور لنگ است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع : تیمور لنگ چهره هراس انگیز تاریخ
احمد پناهی سمنانی

مطالب مرتبط