داریوش بزرگ: قسمت 1/2 – فاتح سه قاره

داریوش بزرگ: قسمت 1/2 – فاتح سه قاره به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

داریوش بزرگ: قسمت 1/2 – فاتح سه قاره

حمایت اختیاری از دیپ پادکست:
https://www.patreon.com/deeppodcastiran

Instagram: Https://www.instagram.com/deep.podcast
Telegram Channel: Https://www.telegram.me/deeppodcast
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طراحان:
https://www.eranshahr.com/shahs/darius
https://www.instagram.com/mehdiart2003/
https://www.artstation.com/ryanteo
https://www.artstation.com/artofvega
https://www.artstation.com/artwork/1Koyo
__________________________
در این ویدیو از دیپ پادکست به سراغ تاریخ ایران باستان رفتیم و همچنین زندگینامه داریوش هخامنشی که در تاریخ ایران باستان معروف شده به «داریوش بزرگ» یا «داریوش بزرگ هخامنشی» اما داریوش هخامنشی یا داریوش بزرگ چه کسی بود و داریوش بزرگ چه اقداماتی انجام داد داریوش بزرگ یکی از مقتدرترین پادشاهان تاریخ ایران باستان بود نه فقط در تاریخ ایران باستان بلکه در تاریخ ایران از داریوش به عنوان یک پادشاه بزرگ و مقتدر یاد میشه. داریوش کبیر کسی بود که تونست سلسله هخامنشیان که مدتی بعد کوروش کبیر رو به سقوط رفته بود دوباره سر پا و به امپراتوری هخامنشیان قدرت بده. داریوش کبیر به همراه سپاهیان هخامنشی و همچنین کمبودجیه فرزند کوروش کبیر به سمت مصر لشکرکشی کرد و در آنجا توانستند مصر رو فتح کنند داریوش کبیر و کمبودجیه در مدتی که در مصر بودند باخبر شدند که شورشی داخلی در امپراتوری هخامنشیان در تاریخ هخامنشیان شکل گرفته این شوروش در امپراتوری هخامنشیان در تاریخ ایران باستان توسط یک مغ زرتشتی به نام «گئومات» رخ داد اما گئومات در تاریخ ایران باستان یا همان تاریخ هخامنشیان چه کسی بود گئومات شباهت ظاهری به بردیا برادر کمبودجیه داشت یعنی یکی دیگر از فرزندان کوروش بزرگ در تاریخ ایران باستان. داریوش تصمیم گرفت به همراه سپاهیان هخامنشی در تاریخ ایران باستان و سلسله پادشاهی هخامنشی به سمت همدان حرکت کنند و شوروش بردیا دروغین را خنثی کنند زیرا در تاریخ ایران باستان و تاریخ هخامنشیان نوشته شده که بردیا فرزند کوروش کبیر به دست خود کشته شده به همین دلیل داریوش کبیر به همدان رفت و تبدیل به یکی از قوی ترین پادشاهان تاریخ ایران باستان شد و شوروش گئومات رو خنثی کرد و داریوش کبیر به عنوان پادشاه مقتدر هخامنشیان تاج پادشاهی بر سر گذاشت. داریوش کبیر پادشاه مقتدر در تاریخ هخامنشیان شد هخامنشیان یکی از قوی ترین پادشاهی ها در سلسله پادشاهی در تاریخ ایران باستان هستند و در تاریخ ایران باستان از هخامنشیان و داریوش بزرگ یا داریوش کبیر به نیکی یاد میشود. اگر دوست دارید بدانید چرا داریوش کبیر شد یا چرا به «داریوش هخامنشی» داریوش بزرگ یا داریوش کبیر گفته میشود میتوانید این ویدیو از د یپ پادکست رو به تاریخ ایران باستان و «زندگینامه داریوش هخامنشی» مربوط میشود را نگاه کنید تا بیشتر به تاریخ بزرگ و غنی «ایرانشهر» و همچنین دروان هخامنشیان پی ببرید. بسیاری از اطلاعاتی که از دوران داریوش هخامنشی داریم مربوط به کتیه های داریوش هخامنشی میشه که از دوران تاریخ ایران باستان همچون میراثی گرانبها برای ما باقی مانده است چنانچه خودِ داریوش کبیر هم فرد بسیار سیاست مداری بود و داریوش کبیر یا داریوش بزرگ هخامنشی در تاریخ ایران باستان تلاش میکرد تا اقداماتش را ثبت کند و پس از پایان سلسله هخامنشیان در تاریخ ایران باستان اطلاعات هخامنشیان و فتوحات داریوش بزرگ در ذهن ایرانیان باقی بماند. داریوش بزرگ دستور داد در مرو دشت پارس بنای بزرگی احداث کنند و نام این بنای بزرگ را تخت جمشید گذاشت داریوش کبیر تخت جمشید را بنا کرد اما ساخت محوطه تخت جمشید تا پایان دروه هخامنشیان ادامه پیدا کرد و داریوش کبیر دستور ساخت آن را داد و هر کدام از پادشاهان سلسله پادشاهی هخامنشی در تاریخ ایران باستان کاخ و یا بنایی را به محوطه پارسه یا تخت جمشید اضافه میکردند. طبق «کتیبه بیستون» که اثر داریوش کبیر میشه داریوش بزرگ توانست ظرف سه سال شورش های داخلی رو خنثی کنه و بعد از خنثیر کردن شوروش های داخلی به فکر گسترش قلمر هخامنشیان به سمت شرق و غرب افتاد. داریوش کبیر توانست قلمرو هخامنشیان را مرزهای یونان امتداد بده و همچنین ما در تارخی ایران باستان دیدیم که داریوش کبیر یا «داریوش بزرگ» با سکاها هم جنگید و ما در تاریخ ایران باستان «جنگ داریوش بزرگ و سکا ها» را داریم که البته داریوش بزرگ توانست سکا ها را شکست دهد و قلمرو بزرگ هخامنشیان را امن کند پس از شکست سکا ها داریوش کبیر در تاریخ ایران باستان به همراه فرمانده خبره خود «مکابیز» به سمت مصر حرکت کرد و قتح مصر به دست داریوش بزرگ را در تاریخ ایران باستان و همچنین تاریخ هخامنشیان شاهد بودیم. داریوش بزرگ توانست مصر را نیز شکست دهد و دوباره فتح کند مصر بخشی از قلمرو داریوش بزرگ شد داریوش بزرگ به همراه سپاهیان هخامنشی به این هم راضی نبود و دستور داد سپاهیانش به سمت شما آفریقا لشکری را ادامه دهند و نیروهای داریوش بزرگ به سمت لیبی حرکت کردند و در دوران داریوش بزرگ در تاریخ ایران باستان و «تاریخ هخامنشیان» لیبی هم بخشی از قلمرو هخامنشیان شد. داریوش بزرگ پس از فتح آفریقا دستور داد کانال سوئز ساخته بشه و ما در تاریخ ایران باستان و همچنین پادشاهی هخامنشیان خواندیم که کانال سوئز به دست داریوش بزرگ بنا شد داریوش بزرگ پس از ساخت کانال سوئز به سمت هندوستان حرکت کرد زیرا داریوش بزرگ یا داریوش کبیر که زا پادشاهان مقتدر ایران بود تصمیم داشت هندوستان را هم بخشی از قلمرو هخامنشیان کنه. لشکری کشی داریوش بزرگ یا داریوش کبیر در تاریخ ایران باستان به سمت هندوستان موفقیت آمیز بود و داریوش بزرگ یا داریوش کبیر هند را فتح کرد و هند در تاریخ ایران باستان در دوران داریوش بزرگ یا داریوش کبیر بخشی از قلمرو هخامنشیان در تاریخ ایران باستان شد و داریوش بزرگ هخمامنشی توانست هند را قلمرو هخامنشیان کند

مطالب مرتبط