وعدەهای دروغ یا سفرەای تازە برای غارت مردم !؟

وعدەهای دروغ یا سفرەای تازە برای غارت مردم !؟ به همراه اخبار ایران و جهان، فیلم، ویدیویهای سکس اسلامی و دوربین مخفی و دیگر مطالب سرگرم کننده در مجله ویدیویی توفیدز.

جستجوی سایت

وعدەهای دروغ یا سفرەای تازە برای غارت مردم !؟

ابراهیم رئیسی بدون داشتن دانش کافی و ابتدایی در مورد توسعه مسکن، وعدەهایی را مطرح کردە کە نە تنها امکان تحقق آنها در جمهوری اسلامی وجود ندارد ، بلکە در یکسال آیندە بحران طرانی مسکن بە مراتب بیشتر خواهد شد!
این وعدەها طرح جدیدی برای غارت داراییهای مردم است.